top of page

PRODUKCE

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRODUKCE

STAGE PLAN
2023

Pokud o naší kapele uvažujete a nejste si jisti, zda místo, kde má produkce probíhat je technicky vyhovující, mrkněte níže. Prakticky potřebujeme jen "kousek" místa a samostatně jištěnou zásuvku. V drtivé většině případů "jezdíme" s vlastním ozvučením a kompletním vybavením, tudíž skutečně není mimo zmíněného nic potřeba. Pokud potřebujete klasický stage plan pro zvukaře (akce, kde máte zajištěno ozvučení) najdete vše níže.

Předem děkujeme za snahu tyto podmínky naplnit.

STAGE 2022_1 HIGHER.png

DÉLKA

ALESPOŇ 4 metry

ŠÍŘKA 

IDEÁLNĚ 5 metrů

ZÁSUVKA 240V/16A

Samostatný okruh

STAGE PLAN A INPUT LIST

Stage plan a input list pro zvukaře. POZOR! Tento dokument je určen pouze pro akce, kde ozvučení zajišťuje třetí strana. Standartně zajišťujeme veškeré ozvučení, nasvícení a další techniku nutnou pro produkci naší kapely sami a o vše se stará náš kapelový zvukař. 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY: PROVÁDĚNÍ UMĚLECKÉHO VYSTOUPENÍ; CCA GANG

Kateřina Němcová – CCA GANG
IČ: 02 05 92 66

DIČ: CZ8853304141

(dále jen umělec)

 

1.1.

Všeobecné obchodní podmínky Umělce (dále jen VOP) upravují ve smyslu ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smluv o provedení umělecké činnosti mezi umělcem a další fyzickou či právnickou osobou jako objednatelem (dále jen „Objednatel“ a „Smlouva“) a aplikují se na všechny vztahy umělce a Objednatele, ve kterých na ně bylo odkázáno. Případná písemná smluvní ujednání mezi stranami mohou stanovit odlišný způsob řešení některých dílčích ujednání s tím, že se toto nedotýká platnosti ostatních ujednání VOP. Aktuální znění VOP je k dispozici na webových stránkách (www.cca-gang.cz) umělce.
 

1.2.

Smlouva se týká provedení umělecké činnosti (dále jen „výkon“), přičemž detailní specifikace zadání předmětu Smlouvy (dále jen „specifikace“) a detailní technická specifikace (dále jen „technická specifikace“) místa konání kulturní akce či jiného druhu programu, v rámci něhož Umělec provede svůj Výkon je nedílnou součástí závazné objednávky, kterou obdrží umělec elektronickou formou, e-mailem (dále jen „objednávka“). Smlouva je uzavřená a k projevu souhlasu s jejím obsahem obou smluvních stran a tedy i k jejímu vzniku dochází ze strany objednatele odesláním objednávky; ze strany umělce potvrzením o přijetí závazné objednávky (dále jen „potvrzení objednávky“) elektronickou poštou tedy e-mailem. Součástí Smlouvy je dohodnutá cena za provedení Umělcova Výkonu (dále jen „honorář“). Stanovený Honorář uvede Umělec v Potvrzení objednávky.
 

1.3.

Objednávka je jednoznačným a nevyvratitelným projevem svobodné vůle Objednatele ve smyslu souhlasu s obsahem Smlouvy a VOP, na které se Smlouva odkazuje. Aktem obdržení Objednávky Umělcem, a následném odeslání Potvrzení objednávky Umělcem dochází k uzavření Smlouvy.
 

1.4.

Specifikace jakož nedílná součást Objednávky musí vždy obsahovat konkrétní zadání pro provedení Umělcova Výkonu v rámci Objednatelem pořádané kulturní akce, či jiného druhu programu (dále jen „akce“) v rámci něhož Umělec provede svůj Výkon, zejména:
- termín konání Akce
- délka Výkonu
- místo Výkonu
- Technická specifikace

 

1.5.

Technická specifikace jakož nedílná součást Specifikace musí vždy obsahovat konkrétní informace o velikosti sálu případně o velikosti místa (m2) pro nějž má být Výkon reprodukován, dále předpokládaný počet návštěvníků Akce a stručný písemný popis místa konání Akce.
 

1.6.

Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí českým právem, a to konkrétně obchodním zákoníkem.
 

1.7.

Objednatel bere na vědomí, že Umělec není povinen uzavřít Smlouvu a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu. 
 

2. VÝKON
 
2.1.

Umělec se zavazuje dostavit se na akci tak, aby mohl bez prodlev začít ve stanovený čas svůj Výkon. Umělec je povinen předvést Výkon na odpovídající úrovni a ve stanoveném rozsahu.
 

2.2.

Umělci náleží dle Smlouvy Honorář, který není li stanoveno jinak, uhradí hotově oproti příjmovému dokladu Objednatel Umělci před započetím Výkonu.
 

2.3.

Neuskuteční-li se Výkon vinou Objednatele, je tento povinen nahradit Umělci ztrátu až do výše 100% Honoráře. Dojde-li ke zrušení Objednávky a předejde-li se tak neuskutečnění Výkonu nejpozději 60 dní před datem konání Akce není povinen Objednatel nahrazovat ztrátu vzniklou na Honoráři. Dojde-li k neuskutečnění Výkonu vinou Umělce bez zjevné snahy tomuto předejít je Umělec povinen nahradit Objednateli škodu vzniklou tímto aktem až do výše 100% prokázaných nákladů Objednatele. Nikdo nenahradí ztráty druhé straně v případě jako je nemoc umělců, přírodní katastrofa, epidemie, autonehoda, zásah vyšší moci a jiné případy nezaviněné žádnou ze zúčastněných stran. Tyto případy jsou strany povinny řádně doložit. Nepřízeň počasí na přírodním pracovišti není důvodem odstoupení od Smlouvy, pakliže se všechny strany nedohodnou jinak.
 

2.4.

Objednatel je povinen za všech okolností zajistit Umělci na místě Výkonu suché, bezprašné prostředí odolné proti případným nepříznivým vlivům počasí. Dále oddělenou, uzamykatelnou či jinak chráněnou místnost se stálou teplotou minimálně 20° C sloužící Umělci coby šatna a místo pro odpočinek v přestávkách.

 

!!! Objednatel dále zajistí Umělci občerstvení po celou dobu, co je Umělec na místě, zejména pak následující:
- občerstvení (přístup k rautu nebo hlavní chod + další občerstvení během celého průběhu produkce a přítomnosti Umělce v místě produkce)
- kávu
- nealkoholické nápoje


 

2.5.

Objednatel je povinen zajistit Umělci naplnění technických požadavků pro Výkon, zejména:
- zajištění elektrické přípojky 240V/16A nejdále 20 metrů od místa, na němž bude prováděn Výkon.

bottom of page